AntroPort Könyvek

Kiadja az Antroport, Budapest.
ISSN 2416-0121
Szaktudományi partner: Magyar Kulturális Antropológiai Társaság
Etnoregionális Műhelye, ELTE TÁTK Kulturális Antropológia Tanszék
Felelős szerkesztő: A.Gergely András
Felelős kiadó: Lakatos Dóra

Kiadói előhang

Könyvsorozatunk a magyar kulturális antropológiai könyvkiadás egy hiányzó intézményének, a tudományterület sokszínű megjelenítésének funkcióját kívánja vállalni, mégpedig sokféle okból. Elsőként azért, mert bár egyre több antropológiai szakkönyv, fordítás, forrásmunka, sőt oktatási és kutatási anyag jelenik meg a hazai könyvpiacon, ezek száma és elérhetősége igen limitált, nem is beszélve a mindegyre szűkülő költségvetési forrástámogatásról, pályázati vagy szponzorációs lehetőségekről és a tudáspiacon feltámadó (például oktatási, alkalmazott kutatási) igényről, mely a korábbi évekhez-évtizedekhez képest hatványozottabban fordul az elektronikusan elérhető közleményekhez, mint a növekvő árszintű szakkönyvekhez. Másik oka a kiadási kezdeményezésnek, hogy a hazai szaktudomány egy másfél évtizedig rendszeresen megjelenő kiadási helye, az MTA (ma már egyetlen központba összevont) több kutatóintézetének munkatársai számára publikációs felületként megformált Etnoregionális és Antropológiai Kutatóközpont egyetlen főhatósági átszervezési gesztus nyomán megszűnt, így az oda szerveződő terepkutatási, tudománymenedzselési, publikációs és műhelymunka-lehetőség is fölszámolásra került. Ekként az Antroport könyvek sorozata az Etnoregionális Munkafüzetek, Integrációs tanulmányok, Dokumentum-füzetek, Vitafüzetek sorozatcím alatt futó kiadványokat (eddig együttesen több mint százötven művet) is új keretbe foglalni igyekszik, pótolni próbálja a szakmai törekvések, kutatási összefoglalók, tereptanulmányok, elméleti és empirikus prezentációk hiányát. Könyveink továbbra is tükrözni szeretnék a hazai antropológiai műhelyek munkáját, összefogni próbálnák a kutatóhelyek, egyetemi tanszékek és partner intézmények szellemi produktumait, terepkutatások eredményeit, új törekvések és interdiszciplináris érdeklődés-irányok kibontakozását, kapcsolathálóját, perspektíváit. A kiadványok szakmai szűrőn, lektoráláson túl is sok esetben fogják megjeleníteni az eltérő módszertanok, oktatási tapasztalatok, gondolkodási konvenciók, témaválasztások egységesítés-hiányát, vagyis azt, hogy lehessen „munka közbeni” (working papers), teoretikus kísérleti, társtudományokkal közös vagy akár vitatkozó diszciplináris sokszínűségnek teret kapnia anélkül, hogy az esetenként görcsössé váló „akadémikus” attitűd korlátozná a szakma belső nyilvánosságát. Lesznek tehát hipotetikus vagy teoretikus kísérletek, megjelennek majd kutatásközi összegzések, eset-elemzések, tanulmány-válogatások, forrásközlések, konferencia-előadások gyűjteményei is, lehetőség adódván fordítások, kutatási adatbázisok, szakdolgozatok, diákköri vagy szakkollégiumi műhelymunkák, lexikai és bibliográfiai összeállítások, tematikus viták nem különben. A kiadványok minden esetben a szerzők álláspontját, véleményét, szakmai elkötelezettségét tükrözik, értük és ellenük a szerkesztők nem kívánnak látszatfelelősséget vállalni, a kötetek lektorálására pedig egyre bővülő szakmai kört próbálunk bevonni.

A Kiadó által megjelentetett forrásmunkák fölhasználása, tárolása, forgalmazása teljességgel nyitott, ám a szerzői jogi felelősség által törvényileg is biztosított feltételeknek megfelelően elvárt. A hivatkozások formátumát minden kötetben jól látható helyen megadjuk, vitás esetben a mindenkori szerzői jogi szabályozás lesz döntő. Keressük, serkentjük ugyanakkor a társtudományok kutatóit, oktatóit, diákjait is: fedezzék föl a partnerség lehetséges új útjait, hogy a könyvsorozat mintegy intézményen kívüli intézményként, az antropológiai tudás, gondolkodás és kutatás, a megismeréstudományok eszközeként szolgálhassa a hazai kultúrakutatást, társadalomismeretet.

a szerkesztők