Kiadvány

Pőcze Flóra - A Moszkva tér gyermekei

 A fiatal társadalomkutató, Pőcze Flóra Magyarországon elsőként vállalkozott arra, hogy ne kívülállóként tanulmányozza a hajléktalan létet: 2009 nyarát a Moszkva téren töltötte az ottani közösség részeként. Könyve a galeri tagjainak életeseményeit, mindennapjait mutatja be; többek között megtudhatjuk belőle, hogy milyen hierarchia-rendszer és csoportnorma alapján épül fel a kommuna, hogyan lett hajléktalan a volt kosarasból, az állami gondozottból, vagy az unatkozó mezőgazdasági munkásból, aki csak telente csatlakozik a társasághoz. Az egyedülálló kötetet szociofotók és szlengszótár teszi teljesebbé.

Forrás: www.joszoveg.hu


Lakatos Dóra
- 2013-07-12 15:01:10

 

Börtönkönyv - Kulturális antropológia a rácsok mögött - Fiáth Titanilla könyve

Milyen valójában az élet a rácsok mögött Magyarországon? Fiáth Titanilla könyvében saját börtönpszichológusi munkája alapján a börtön belső világát mutatja be, azokat az íratlan szabályokat, amelyek meghatározzák, kiből lesz „menő” és kiből „csicska”, ki ehet asztalnál és ki alhat alsó ágyon. Megtudhatjuk, miért írnak filccel Hugo Boss feliratot a rabruhákra és hogyan dekorálják a tiltás ellenére is a celláikat a fogvatartottak, hogyan élik meg a szexualitást és az idő múlását, hogyan főznek, pletykálkodnak – vagyis hogyan próbálnak boldogulni és egyéniségüket, sőt szabadságukat megőrizni a börtön
zárt, korlátozott világában.

Könyvbemutató november 12.-én 18:30-kor a Bálint Házban!

Forrás: Háttér Kiadó
http://www.hatterkiado.hu/konyveink/bortonkonyv


Lakatos Dóra
- 2012-11-09 05:36:49

 

Új tankönyv a kulturális antropológiáról

Ha egy tár­sa­ság­ban kul­tu­rá­lis ant­ro­po­ló­gi­á­ról kez­dünk el be­szél­ni, akkor a hall­ga­tó­ság több­nyi­re tá­vo­li hely­szí­ne­ken élő, eg­zo­ti­kus népek kö­zöt­ti iz­gal­mas ka­lan­do­kat vár. Bár mára a kez­de­tek eg­zo­ti­kus va­rá­zsa talán vég­leg el­enyé­szett, ám a sok ka­land­ból ki­ke­ve­red­ve egy szak­sze­rű disz­cip­lí­na bon­ta­ko­zott ki. Letenyei László "Kulturális antropológia" című könyve (Typotex Kiadó, 2012) a tudományág elmélettörténetébe vezet be minket. A szerző mindvégig szem előtt tartja, hogy leendő olvasója minden aka­dá­lyon át­jut­va kö­vet­hes­se őt a ter­mé­szet dzsun­ge­lé­ből az el­mé­let dzsun­ge­lé­be ve­ze­tő úton, miközben kitér az érin­tett kér­dé­sek hazai, illetve kö­zép-eu­ró­pai vo­nat­ko­zá­sa­i­val is. A kötetet szám­ta­lan ka­lan­dos tör­té­net, va­la­mint Anka Já­nos­nak (Coco) a kul­tu­rá­lis ant­ro­po­ló­gia tör­té­ne­té­nek főbb sze­rep­lő­i­ről ké­szí­tett gra­fi­kái színesítik. http://www.typotex.hu/konyv/letenyei_laszlo_kulturalis_antropologia

Ugrás a honlapra...
Szász Antónia
- 2012-09-20 08:36:43

 

Frazon Zsófia: Múzeum és kiállítás

Létezik-e a muzeológia mint társadalomtudomány parázs viták, kritikák és észrevételek nélkül? Átrajzolja-e a tudás, a tapasztalat és a kritika a múzeumok és a kiállítások mindennapi praxisát? A magyarországi múzeumokban milyen rétegekre bomlott, hogy jelent meg a történetiség fogalma az elmúlt húsz évben? Frazon Zsófia "Múzeum és kiállítás. Az újrarajzolás terei" című könyve többek ezekre a kérdésekre keresi a választ.

Ugrás a honlapra...
Szász Antónia
- 2012-02-07 14:32:01

 

A Célváros. Egyszer volt, hol nem volt...

Megjelent az Észak-Keleti Átjáró Egyesület várostörténeti képeskönyve "A Célváros. Egyszer volt, hol nem volt.volt, hol nem volt... Acélváros? Hétköznapok Miskolc rendszerváltozás előtti évtizedeiben" címmel. A szervezet önkéntesekkel közösen véghez vitt, alkalmazott, ill. városantropológiai projektjét a könyvkiadás mellett több hasonló program követte (Műszakváltás, Horizonton..., Kerek Perec stb.). A kötet "az ország második" városának történetét mutatja be ismeretterjesztő célzattal, a társadalomtörténetének néhány érdekes szeletét vizsgálva - mint pl. munka és szabadidő-eltöltés, gépkocsihasználat -, miközben körüljárja az a problémát is, hogy hogyan lehetett Miskolcból - legalábbis bulvár szinten - "kommunista acélváros", holott az a szocialista város egyetlen kritériumának sem felel meg... Bővebben: www.atjarokhe.hu * A kötet kedvezményesen megrendelhető az egyesület e-mail címén.

Ugrás a honlapra...
Szász Antónia
- 2012-02-07 14:32:19

 

Bán Dávid: Utazás a pályaudvar körül

Megjelent Bán Dávid kulturális antropológus "Utazás a pályaudvar körül. Az első indóháztól a pályaudvarokig" című könyve a L'Harmattan Kiadó gondozásában. http://www.harmattan.hu. A kötet ismertetőjét idézzük: "A pályaudvar. Milliók találkozási helye. Építészeti remekmű vagy városképi seb? A közlekedésszervezés csúcsa vagy mélysége? Ma a legtöbb európai és észak-amerikai nagyvárosban a belváros része. Megkerülhetetlen objektum. Napjainkban a városépítők zöme új funkciót akar adni a pályaudvarnak. Ám sokszor elfeledkeznek társadalmi szerepéről, hiszen az nemcsak építészetileg, hanem társadalmilag is beágyazódott környezetébe. Miközben a vasút reneszánszát éli, egyre több pályaudvar alakul át. Urbanisztikai szerepe is változik. Szórakozóhely? Kulturális intézmény? Átszállóhely? Bevásárlóközpont? Kötetünk számos példa és esettanulmány segítségével igyekszik minél sokoldalúbb módon közelíteni a pályaudvar és a város kapcsolatának vizsgálatához."

Ugrás a honlapra...
Szász Antónia
- 2012-02-07 14:32:44

 

A "szellemi termelési mód"

Elektronikus könyvként jelent meg Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor új, hatalmas összefoglaló műve, a információs társadalom és gazdaság legújabb változásaira reagáló szaktudományos munka: A „szellemi termelési mód”. * "Mi az a világ, amiben élünk? A történelem milyen szakasza? A kapitalizmus? Vagy valami más? Információs társadalom? Tudásalapú társadalom? Kockázattársadalom, mint Ulrich Beck nevezi? Hálózati társadalom, mint Castells fogalmaz? Mindenesetre a jelen állapot már csak azért is felveti sokakban a mai világtársadalom mibenlétének megértésére irányuló igényt, mert – miközben az emberek túlnyomó része nem érezheti azt, hogy befolyással bírna a világ sorsának alakítására, s nem is látja át igazán, hogy mi miért történik – eközben szinte minden terület válságban lévőnek mutatkozik. Politikai válságok, ezeknél mélyebb gazdasági válságok, a gazdasági válságoknál is mélyebb világszemléleti válságok: a családok, az erkölcsök, a tudományok válságai; az erőforrások kimerülésének veszélye, céltalanság, pusztulás-forgatókönyvek..." - írják a szerzők, akik könyvükben a “mivel magyarázhatjuk mai világunknak a korábbiaktól eltérő sajátosságait” és a “mi felé haladunk” kérdéseire adható egyik válaszlehetőségként a “szellemi termelési mód” fogalmát kínálják fel. Szívesen ajánljuk a művet az érdeklődők figyelmébe. Részletek: http://www.multimediaplaza.com

Ugrás a honlapra...
Szász Antónia
- 2011-11-24 17:17:58