Beck Fanni – De ha a tükörbe nézek, az arcom kínai /Másodgenerációs kínai fiatalok hibrid identitáskonstrukciói/ – 8. (2015)

Bevezetés: transznacionális identitás, avagy a „banánember”

„Leggyakrabban mostanában úgy szokott hívni engem egy csomó kínai, hogy banánember, xiangjiao ren, tudod, kívülről sárga belülről fehér, és szerintem ez sokat elmond rólam”.

Dolgozatom az antropológiai érdeklődés egyik kurrens gondolati keretébe, a transznacionalizmus fogalmi körébe illeszkedik. Ezen belül a transznacionális identitások konstruálását vizsgálom másod-, illetve középgenerációs Magyarországon élő kínai származású migránsok tapasztalatainak bemutatásán keresztül. Kutatásom középpontjában azok a fiatalok állnak, akik önmagukat a kínai diaszpórától való különbözőségükben határozzák meg úgy, hogy ez nem jelent egyet a magyarokkal való azonosulással, hiszen a kínai kultúra örököseinek tartják magukat.

Az identitásképzés képlékeny voltára szemléletes példa a gyökereit elfeledő, elnyugatiasodott kínait megjelenítő „banánember” képével való azonosulás. A banánember képe rámutat, hogy az identitások a mindennapi kapcsolatok multivokálisan pozicionált másaival való viszonyokban keletkeznek és nyernek formát (Ang 2003:11). Dolgozatomban a következő kérdésekre keresem a választ: hogyan ragadják meg hétköznapi élményeikben a hibrid identitást kutatásom alanyai? Hogyan pozicionálják önmagukat különböző referenciaközegekben? Mik azok társadalmi tényezők, melyek meghatározó szerepet játszanak identitásuk konstruálásában?

Mivel hibrid identitás kutatására az antropológia hagyományos módszere, a résztvevő megfigyelés nem alkalmas, dolgozatomat az általam választott módszer alapjául szolgáló elméleti keret felvázolásával, majd a módszer ismertetésével kezdem. Ezután két fejezetben keresem a választ a felvetett kérdésekre.

A teljes szöveg letöltése: AntroPort Könyvek 8 – Beck Fanni

MAKAT
Antroport

Budapest 2015

Antroport Könyvek 8.

Sorozatszerkesztő
A.Gergely András

A kötet címlap-illusztrációja Ellinidha (Amsterdam) festménye.

ISBN 978-615-80003-8-3
ISSN 2416-0121

Kiadja az Antroport, Budapest.
Szaktudományi partner: Magyar Kulturális Antropológiai Társaság
Etnoregionális Műhelye és az ELTE TÁTK Kulturális Antropológia Tanszék.
Felelős szerkesztő: A.Gergely András
Felelős kiadó: Lakatos Dóra